Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Trolleý Çüýşe Göterijisi

Baretto

Trolleý Çüýşe Göterijisi Soňky onýyllyklaryň dowamynda aýna çüýşeleri daşamak üçin ulanylýan adaty plastmassa sandyk, çydamly, işleýän we işewür aragatnaşyk guraly, tigirleriň üstünde hereket edýän kiçijik barda şol bir aýratynlyklar bilen täzeden döreýär. Çäre, çüýşe saklaýjy, kiçijik iş ussahanasy bilen birlikde, çäkli mukdarda böleklerde öndürilen, çäksiz reňklerde we markalarda pese gaçyp bilýän bir obýekte öwrülýär. Marka plastmassa sandyklaryň gaýtadan ulanylmagy oňa üzüm duýgusyny berýär, şol bir wagtyň özünde häzirki zaman. Bu diňe bir gaýtadan işlemek däl, eýsem funksiýany täzeden düşündirmek.

Taslamanyň ady : Baretto, Dizaýnerleriň ady : boattiverga studio, Müşderiniň ady : boattiverga studio.

Baretto Trolleý Çüýşe Göterijisi

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.