Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Restoran

Osaka

Restoran Itaim Bibi goňşusynda (Sao Paulo, Braziliýa) ýerleşýän Osaka, arhitekturasyna buýsanç bilen görkezýär we dürli ýerlerde ýakyn we amatly gurşaw hödürleýär. Köçäniň gapdalyndaky açyk eýwan, ýaşyl we döwrebap howlynyň girelgesi, içki, daşky we tebigatyň arasyndaky baglanyşykdyr. Hususy we çylşyrymly estetika agaç, daş, demir we dokma ýaly tebigy elementleri ulanmak bilen materiallaşdyryldy. Garaňky yşyklandyryjy Lamella üçek ulgamy we agaçdan ýasalan işler içerki sazlaşykly dizaýny tamamlamak we dürli gurşaw döretmek üçin üns bilen öwrenildi.

Taslamanyň ady : Osaka , Dizaýnerleriň ady : Ariel Chemi, Müşderiniň ady : Osaka.

Osaka  Restoran

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.