Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Köp Wezipeli Şkaf

Shanghai

Köp Wezipeli Şkaf “Şanhaý” köpugurly şkaf. Öňki nagyş we lakon görnüşi “bezeg diwary” hökmünde çykyş edýär we bu şkafy bezeg bölegi hökmünde kabul etmäge mümkinçilik berýär. “Allhli öz içine alýan” ulgam: dürli göwrümli ammar ýerlerini öz içine alýar; oturdylan düşek stollary, şkafyň bir bölegi bolup, bir basgançak bilen açylýar we ýapylýar; Krowatyň iki gapdalyndaky ajaýyp göwrümiň aşagynda gizlenen 2 sany gijeki lampa. Şkafyň esasy bölegi kiçijik agaç şekilli bölekden ýasalýar. 1500 bölek kempadan we 4500 bölek agardylan dubdan ybarat.

Taslamanyň ady : Shanghai, Dizaýnerleriň ady : Julia Subbotina, Müşderiniň ady : Julia Subbotina.

Shanghai Köp Wezipeli Şkaf

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.