Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Stol

cocktail

Stol Dizaýn, stoluň gara reňkini oýnaýan gyzykly kölegeleri bolan gara kokteýl stoly. Köp stil bilen gabat gelýän wagtlaýyn dizaýn. Stoluň daşky görnüşini üýtgetmek bilen bir hatarda stoluň ýokarsyny açyk saklamak üçin artefaktlar aşakdaky dürli derejelerde görkezilip bilner. Stol KD nagt we daşaýyş dizaýny: satyn almak, öýe getirmek we her kim aňsatlyk bilen ýygnamak. Dizaýn owadan, seretmek gyzykly, ýöne özüne çekiji däl. Kokteýl stollary adatça işiň merkezinde bolýar, ýöne üns merkezine öwrülmeli däl - bu stol diňe şuny ýerine ýetirýär

Taslamanyň ady : cocktail, Dizaýnerleriň ady : Mario J Lotti, Müşderiniň ady : Mario J Lotti Architecture, PC.

cocktail Stol

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.