Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Tort

Temple

Tort Öý çörek bişirilişinde barha artýan meşhurlykdan, şkafda ýa-da çyzgyda aňsatlyk bilen saklanyp bilinýän häzirki zaman görnüşli tort tortynyň zerurlygyny görüpdik. Arassalamak we gap-gaç ýuwýan maşynlary howpsuz. Ybadathana ýygnamak aňsat we içki oňurganyň üstünden tabaklary süýşürip aňsat. Aýyrmak, diňe yza süýşürmek ýaly aňsat. Esasy elementleriň hemmesini Stacker bilelikde saklaýar. Stacker köp burçly ykjam saklamak üçin ähli elementleri bilelikde saklamaga kömek edýär. Dürli ýagdaýlarda dürli plastinka konfigurasiýalaryny ulanyp bilersiňiz.

Taslamanyň ady : Temple, Dizaýnerleriň ady : Chris Woodward, Müşderiniň ady : CWD ltd .

Temple Tort

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýneri

Dünýäniň iň gowy dizaýnerleri, suratkeşleri we binagärleri.

Gowy dizaýn uly ykrar edilmelidir. Her gün özboluşly we innowasion dizaýnlary, ajaýyp binagärçiligi, ajaýyp modany we döredijilik grafikasyny döredýän ajaýyp dizaýnerleri görkezmekden hoşal. Bu gün size dünýäniň iň uly dizaýnerlerinden birini hödürleýäris. Bu gün baýrakly dizaýn portfelini gözden geçiriň we gündelik dizaýn ylhamyňyzy alyň.