Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Jemgyýetçilik Transporty

Azur: Montreal Metro Cars

Jemgyýetçilik Transporty Täze Monreal Metro Awtoulaglarynyň dizaýny, Monreallylar bilen ýerasty metro ulgamynyň arasynda bar bolan güýçli baglanyşyga baha berýär. Mundan başga-da, Monrealyň täze metro awtoulaglary şäheri we onuň ýaşaýjylaryny ýakyn ýyllarda has gowy durmuş derejesi üçin mümkinçilikler bilen üpjün edýär. Monrealda döredijilik energiýasy bar, buýsanç çeşmesini üpjün edýär, hyzmatyň içinde has sazlaşyklylygy, içginligi we peýdalylygy üpjün edýär we ýerli we global durnuklylyga goşant goşýar.

Taslamanyň ady : Azur: Montreal Metro Cars, Dizaýnerleriň ady : Labbe Designers, Müşderiniň ady : Societe de Transport de Montreal /Bombardier Transportation/Alstom Transport.

Azur: Montreal Metro Cars Jemgyýetçilik Transporty

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.