Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Abatlamak

Apartment in Athens

Abatlamak Matureetişen ajaýyp bagyň aňyrsynda höwürtgelenen bu birinji gat kwartirasy doly hapalandy we häzirki zaman gurşawyna öwrüldi. Ölçegi 85 metr bolan kwartirada häzirki zaman binagärlik elementleri, tebigy materiallardan peýdalanmak (travertin we agaç ýaly), ak reňk bilen tapawutlanýan, tebigy yşyk bilen ýumşadylan we gizlenen we açyk LED yşyklandyrylyşy bilen tapawutlandyrylan goýy çal reňk bar. ylhamlanan dizaýn elementleri. Jaýyň merkezi bölegi, diwar şkafynyň aňyrsyndan başlap, kitap bukjasy hökmünde gutarýan egri aşhana üçeginden ybarat.

Taslamanyň ady : Apartment in Athens, Dizaýnerleriň ady : Athanasia Leivaditou, Müşderiniň ady : Studio NL.

Apartment in Athens Abatlamak

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.