Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Doňuz Banky

DEEPE

Doňuz Banky Obýekt doňuz bankydyr. Üýtgeşik häsiýetli görnüş, gymmat, abraýly şaý-sepleri özüne çekiji we mähirli we maşgala agzalarynyň hemişe bolmagy bilen birleşdirýär, pul ýygnamak gaty amatly häsiýetdir. Deöne DeePee-iň iň ajaýyp aýratynlygy - adaty funksiýalardan başga-da, täze sözleriň, özboluşly we biri-biriniň üstüni ýetirýän kontekstleşdirilen "şaý-sepleriň" hemmesiniň aýratyn öýi bolmagydyr.

Taslamanyň ady : DEEPE, Dizaýnerleriň ady : Zoltan Madosfalvi, Müşderiniň ady : Lima Home design studio.

DEEPE Doňuz Banky

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn söhbetdeşligi

Dünýä belli dizaýnerler bilen söhbetdeşlik.

Dizaýn journalisturnalisti we dünýä belli dizaýnerler, suratkeşler we arhitektorlaryň arasynda dizaýn, döredijilik we täzelik barada iň soňky söhbetdeşlikleri we gepleşikleri okaň. Meşhur dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň we täzelikçileriň iň soňky dizaýn taslamalaryna we baýrakly dizaýnlaryna serediň. Döredijilik, innowasiýa, sungat, dizaýn we arhitektura barada täze düşünjeleri öwreniň. Ajaýyp dizaýnerleriň dizaýn prosesleri barada öwreniň.