Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Welosiped Signalizasiýa Ulgamy

Reggal Originals

Welosiped Signalizasiýa Ulgamy “Reggal Originals” tigir sürýänlere beýleki awtoulag sürüjilerine ugrukdyryjy niýetlerini görkezmäge kömek edýän signalizasiýa dizaýn konsepsiýasynyň prototipidir. Prototip awtoulag sürüjileriniň ähli tarapdan görüp bilýän görnüşinde döredildi. Önüm iki ýol bilen ýetip bilýär: öň we arka. Iň esasy zat, ol ýeke-täk ulgama birleşdirilmelidir. Şeýle etmek bilen önümiň haýsydyr bir uzaldylan zat bolmazdan welosipediň içine bökdençsiz laýyk gelýän premium duýgusy bolmaly. Öňdäki duýduryş çyralary demir halkanyň çukurlaryna gowy oturjak LED yşyklar arkaly döredilýär.

Taslamanyň ady : Reggal Originals, Dizaýnerleriň ady : Tay Meng Kiat Nicholas, Müşderiniň ady : .

Reggal Originals Welosiped Signalizasiýa Ulgamy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.