Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
40 Ýaşyndaky Ofis Bloky

780 Tianshan Road, Shanghai

40 Ýaşyndaky Ofis Bloky 40 ýyllyk bu binada penjiräniň çarçuwalary we basgançak tutawaçlary ýaly özboluşly elementler saklanýar we reňklenýär, wagtyň reňkli yzlary hekaýany ýuwaşlyk bilen aýdyp biler. Müşderi ýerasty kömek hyzmatlaryny kesgitlemek hyzmatlarynda ýöriteleşýär. Kompaniýanyň pelsepesi “görünmeýänleri görýär”, şonuň üçin döwrebap we minimal merkezi koridor otaglary owadan gizlemek, ýöne gapylaryny gizlin açmak üçin ýörite döredildi. Binanyň hemme ýerinde bu taryhy ýadygärligi gorap saklamak we janlandyrmak üçin nostalgiki gurşawy, häzirki zaman işleýşini we Hytaýyň ajaýyp görnüşini görüp bilersiňiz.

Taslamanyň ady : 780 Tianshan Road, Shanghai, Dizaýnerleriň ady : Lam Wai Ming, Müşderiniň ady : Leidi Ltd..

780 Tianshan Road, Shanghai 40 Ýaşyndaky Ofis Bloky

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.