Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ofis

STUDIO NL CONTROLLED CHAOS

Ofis Gips tagtasynyň gurluş we formal häsiýetlerinden peýdalanyp, ak tor çal reňkde bolýar. Ak çyzyklar içerki dürli funksiýalara hyzmat etmek üçin emele gelýär (kitaphana, yşyklandyryş, CD ammary, tekjeler we stollar). Bu düşünje bitewi dizaýn pelsepesinden gelip çykýar we bulam-bujarlyk teoriýasynyň täsirleri hem bar.

Taslamanyň ady : STUDIO NL CONTROLLED CHAOS, Dizaýnerleriň ady : Athanasia Leivaditou, Müşderiniň ady : ATHANASIA LEIVADITOU (STUDIO NL) - www.studionl.com.

STUDIO NL CONTROLLED CHAOS Ofis

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.