Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Halkalar

Mystery and Confession

Halkalar Heartürek söýginiň nyşany hasaplanýar. Täze işlenip düzülen duýgy, halkanyň içinde gizlenmek. Netijede, geýilende üýtgeşik duýgy aşa bolýar, duýgy gönümel bolýar we şonuň üçin ýüzügi geýen adamyň açyk ýa-da gizlin tassyklamasyna öwrülýär. Üzükler ýürekde, şeýle hem barmakda fiziki taýdan bu söýgi duýgularyny duýmagyň we goramagyň serişdesidir.

Taslamanyň ady : Mystery and Confession, Dizaýnerleriň ady : Britta Schwalm, Müşderiniň ady : BrittasSchmiede.

Mystery and Confession Halkalar

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.