Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Diwan

Gloria

Diwan Dizaýn diňe bir daşky görnüş däl, eýsem obýektiň içki gurluşy, ergonomikasy we düýp mazmuny boýunça gözlegdir. Bu ýagdaýda şekil gaty güýçli komponent bolup, önüme berlen kesik, özüne mahsus aýratynlyk berýär. Gloriýanyň artykmaçlygy, dürli elementleri, materiallary we bezegleri goşup, 100% özleşdirmäge güýji bar. Ajaýyp aýratynlygy, önüme ýüzlerçe dürli şekil berip, gurluşdaky magnitler bilen goşup boljak goşmaça elementlerdir.

Taslamanyň ady : Gloria, Dizaýnerleriň ady : Paolo Demel, Müşderiniň ady : Demel Design.

Gloria Diwan

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.