Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Halka

Wishing Well

Halka Düýşünde gül bagyna baryp gören Tippi, güller bilen gurşalan arzuw guýusyna geldi. Ol ýerde guýa seredip, gijeki ýyldyzlaryň şöhlelenmesini gördi we arzuw etdi. Gijeki ýyldyzlar göwher bilen şekillendirilýär, ýakut bolsa iň çuňňur hyjuwyny, arzuwlaryny we arzuw edýän guýusynda eden umytlaryny alamatlandyrýar. Bu dizaýnda, 14K gaty altyndan ýasalan gül kesilen, altyburç ýakut dyrnagy bar. Tebigy ýapraklaryň gurluşyny görkezmek üçin kiçijik ýapraklar oýulýar. Halka zolagy tekiz ýokarsy goldaýar we içerde birneme egrelýär. Halkanyň ululyklary matematiki taýdan hasaplanmalydyr.

Taslamanyň ady : Wishing Well, Dizaýnerleriň ady : Tippy Hung, Müşderiniň ady : Tippy Taste Jewelry.

Wishing Well Halka

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.