Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gapdal

Arca

Gapdal Arca torda galan monolit, mazmuny bilen birlikde adriftde ýüzýän döş. Gaty dubdan ýasalan ideal torda ýerleşdirilen lakly mdf konteýner, dürli zerurlyklara görä tertiplenip bilinýän jemi üç sany çekiji çekiji bilen enjamlaşdyrylandyr. Gaty dubly tor, termoformirlenen aýna plitalary ýerleşdirmek, suwuň aýnasyny simulýasiýa edýän organiki şekil almak üçin modellendirildi. Bütin şkaf, ideal ýüzmegi nygtamak üçin aç-açan metakrilat goldawyna daýanýar.

Taslamanyň ady : Arca, Dizaýnerleriň ady : Giuliano Ricciardi, Müşderiniň ady : d-Lab studio di Giuliano Ricciardi.

Arca Gapdal

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.