Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gap

Goccia

Gap Goccia, jaýy ýumşak şekiller we ýyly ak çyralar bilen bezän gapdyr. Bu häzirki zaman öý ojagy, bagdaky dostlaryňyz bilen ýa-da myhman otagynda kitap okamak üçin kofe stolunda şatlykly duşuşyk nokady. Bu gyşyň ýyly ýorganyny, şeýle hem möwsümleýin miweleri ýa-da buzda çümdürilen täze tomus içgisi çüýşesini öz içine alýan keramiki gaplar toplumy. Konteýnerler potolokdan arkan bilen asylýar we islenýän beýiklikde ýerleşdirilip bilner. 3 ululykda bar, iň ulusy gaty dub depesi bilen tamamlanyp bilner.

Taslamanyň ady : Goccia, Dizaýnerleriň ady : Giuliano Ricciardi, Müşderiniň ady : d-Lab studio di Giuliano Ricciardi.

Goccia Gap

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.