Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Stol

Chiglia

Stol Çiglia, şekilleri gaýykdakylary ýada salýan heýkeltaraş stol, ýöne olar tutuş taslamanyň özenini görkezýär. Bu düşünje, bu ýerde teklip edilýän esasy modelden başlap, modully ösüş sebäpli öwrenildi. Kepderi şöhlesiniň çyzyklylygy, oňurganyň erkin süýşmegi, stoluň durnuklylygyny kepillendirmegi, uzynlygyna ösmegine mümkinçilik bermek bilen utgaşýar. Bu aýratynlyklar, barmaly gurşawy aňsatlyk bilen özleşdirýär. Islenýän ölçegleri almak üçin oňurgalaryň sanyny we şöhläniň uzynlygyny artdyrmak ýeterlikdir.

Taslamanyň ady : Chiglia, Dizaýnerleriň ady : Giuliano Ricciardi, Müşderiniň ady : d-Lab studio di Giuliano Ricciardi.

Chiglia Stol

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.