Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Köpugurly Gitara

Black Hole

Köpugurly Gitara Gara deşik gaty rok we metal aýdym-saz stillerine esaslanýan köp funksiýaly gitara. Bedeniň görnüşi gitara çalýanlara rahatlyk berýär. Wizual effektleri we okuw programmalaryny döretmek üçin tagtada suwuk kristal displeý bilen enjamlaşdyrylandyr. Gitaranyň boýnunyň aňyrsynda Braýl alamatlary, kör ýa-da görüşi pes adamlara gitara çalmaga kömek edip biler.

Taslamanyň ady : Black Hole, Dizaýnerleriň ady : Pouladvar, Müşderiniň ady : Pouladvar Design Group.

Black Hole Köpugurly Gitara

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.