Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Konýak Aýna

30s

Konýak Aýna Bu eser konýak içmek üçin döredildi. Aýna studiýada mugt berilýär. Bu, her aýna bölegi aýratyn edýär. Aýnany ele almak aňsat we ähli tarapdan gyzykly görünýär. Aýnanyň görnüşi, içmek üçin goşmaça lezzet goşýan dürli burçlardan ýagtylygy görkezýär. Kubokyň tekiz görnüşi sebäpli, iki gapdalynda-da dynç almak isleýän ýaly stakany stoluň üstünde goýup bilersiňiz. Eseriň ady we pikiri hudo .nigiň garramagyny belleýär. Dizaýn, garrylygyň nuanslaryny görkezýär we konýagyň hilini ýokarlandyrmak däbini ulanýar.

Taslamanyň ady : 30s , Dizaýnerleriň ady : Saara Korppi, Müşderiniň ady : Saara Korppi.

30s  Konýak Aýna

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.