Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Köpugurly Maýatnik

Blue Daisy

Köpugurly Maýatnik Daýza, iki gül bilen birleşdirilen güller, içki bölüm we daşarky ýaprak bölegi. Hakyky söýgini ýa-da ahyrky baglanyşygy aňladýan ikisiniň birleşmegini alamatlandyrýar. Dizaýn, papatika gülüniň özboluşlylygy bilen garyşýar, geýýän adama Mawy daýza köp görnüşde geýmäge mümkinçilik berýär. Gül ýapraklary üçin gök sapfirleri saýlamak, umyt, isleg we söýgi üçin ylham bermekdir. Merkezi gül ýapragy üçin saýlanan sary sapfirler, geýenine şatlyk we buýsanç duýgusyny gurşap alýar, geýenine rahatlygy we ajaýyplygyny görkezmäge ynam döredýär.

Taslamanyň ady : Blue Daisy, Dizaýnerleriň ady : Teong Yan Ni, Müşderiniň ady : IVY TEONG.

Blue Daisy Köpugurly Maýatnik

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.