Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sumka

Lemniscate

Sumka Ownuk ölçegli sumkalar gije-gündiz ulanmak üçin köp taraplydyr. “Çäksizlik” nyşany dizaýn tutawajy bilen, sumka üçin ajaýyp esbaplar ýok. Esasy material nepisligiň we sazlaşygyň görkezijisi bolan deri. dizaýn, häzirki zaman we kaşaň durmuş ýörelgesini ýönekeý we göni "deňagramlylyk" görnüşinde görkezmäge synanyşýar. Şeýlelik bilen, bu sumka minimalistik modany alamatlandyrýar.

Taslamanyň ady : Lemniscate , Dizaýnerleriň ady : Ho Kuan Teck, Müşderiniň ady : MYURÂ.

Lemniscate  Sumka

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.