Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kran

Moon

Kran Bu kranyň organiki görnüşi we egrileriň dowamlylygy, aýyň ýarym aýyndan ylham aldy. Aý hammam kran, bedeni we tutawajyny özboluşly görnüşde birleşdirýär. Tegelek kesiş, kranyň düýbünden Aý kranynyň profilini döredýän çykyş nokadyna çykýar. Arassa kesiş, göwrümi ykjam saklamak bilen bedeni tutawaçdan aýyrýar.

Taslamanyň ady : Moon, Dizaýnerleriň ady : David Grifols, Müşderiniň ady : MOS.

Moon Kran

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.