Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Aýallaryň Köýnegi

Lacy magic

Aýallaryň Köýnegi Boýn her aýalda dürli illuziýalary döredýär. Boý jadysy häzirki zaman aýal-gyzlaryny gadymy döwürler bilen baglanyşdyrýar. Boýn jady, iki bölek, aýallar geýýärler. El bilen trikota .. Dizaýner dokamak we birleşdirmek usullaryny ulandy. Kirtubka kouture usuly bilen tikildi. Şifon, krujka, atlas we pagta materiallary ulanyldy. Çeýeligi iki dürli ululykda amatlydyr. Kirtubka, täze stil. Antiaging we antioksidant nanotehnologiýa tarapyndan öndürilen mata. Görnüşler, çakylyklar, aýratyn görnüş.

Taslamanyň ady : Lacy magic, Dizaýnerleriň ady : Serap Safiye Yıldız, Müşderiniň ady : Yildiz Design .

Lacy magic Aýallaryň Köýnegi

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.