Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Maýatnik Çyrasy

Diva

Maýatnik Çyrasy Bu maňlaýyň dizaýneri, häzirki heýkel, tebigy hadysalar we häzirki zaman binagärçiligi bilen ylham aldy. Çyranyň görnüşi, 3D deňagramly halkada takyk ýerleşdirilen, ajaýyp deňagramlylygy döredýän anodlaşdyrylan alýumin polýuslary bilen kesgitlenýär. Ak aýna kölegeler polýuslar bilen sazlaşykly we çylşyrymly görnüşine goşant goşýar.

Taslamanyň ady : Diva, Dizaýnerleriň ady : Daniel Mato, Müşderiniň ady : Loomiosa Ltd..

Diva Maýatnik Çyrasy

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.