Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Maýatnik Çyrasy

Space

Maýatnik Çyrasy Bu maýatnikiň dizaýneri, asteroidleriň elliptik we parabolik orbitalaryndan ylham aldy. Çyranyň özboluşly görnüşi, 3D deňagramly halkada takyk ýerleşdirilen, ajaýyp deňagramlylygy döredýän anodlaşdyrylan alýumin polýuslary bilen kesgitlenýär. Ortadaky ak aýna kölegesi polýuslar bilen sazlaşykly bolup, çylşyrymly görnüşine goşant goşýar. Käbirleri çyra perişde meňzeýär, käbirleri ony owadan guşa meňzeýär öýdýärler.

Taslamanyň ady : Space, Dizaýnerleriň ady : Daniel Mato, Müşderiniň ady : Loomiosa Ltd..

Space Maýatnik Çyrasy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.