Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Potolok Çyrasy

Mobius

Potolok Çyrasy Mobius zolagy görnüşindäki M-lampa kelläňizden uçýan abstrakt beden ýaly bolup görünýär. El bilen ýasalan lampalar biri-birinden azajyk tapawutlanýar. Çyra eplenen kontrplakdan birnäçe gatlakdan durýar, soňra ýalpyldawuk we hoz şkafy we lak bilen örtülýär we ýeriňize gyzgyn keýp berýär. Dizaýner, ýönekeý görnüşler bilen emosional dizaýnyň arasyndaky deňagramlylygy tapmaga synanyşdy. Elmydama dürli tarapdan dürli görünýän Mobius lentasynyň akylly görnüşi. Inçe ýagtylyk zolagy bu abstrakt çyzgyny nygtaýar we şekili tamamlaýar.

Taslamanyň ady : Mobius, Dizaýnerleriň ady : Anastassiya Koktysheva, Müşderiniň ady : Filo by Anastassiya Leonova.

Mobius Potolok Çyrasy

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.