Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Myhmanhananyň Içerki Dizaýny

Stories Container

Myhmanhananyň Içerki Dizaýny Konteýner ýükleri ýerlere daşaýar. Myhmanhana syýahatçylar üçin dynç alyş ýerleri bilen üpjün edýär. Wagtlaýyn dynç alyş ýeri olaryň umumylyklarydyr. Şonuň üçin "konteýner" -i myhmanhana düşünjesi hökmünde ulanyň. Myhmanhana diňe bir dynç alyş mekany däl, eýsem şahsyýeti hem bar. Her otagyň öz aýratynlygy we şahsyýeti bar. Şonuň üçin aşakdaky ýaly sekiz dürli toplum dörediň: Indulge, Evolve, WabiSabi, Parlak gül, Pantone, Fantaziýa, Syýahat we Ballerina. Durnuk jaýy diňe bir dynç alýan ýer däl, eýsem ruhuňyzy üpjün ediji stansiýa.

Taslamanyň ady : Stories Container, Dizaýnerleriň ady : Chiung Hui Fu, Müşderiniň ady : YULI DESIGN.

Stories Container Myhmanhananyň Içerki Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.