Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ajaýyp Şaý-Sepler

The Movie Theatre

Ajaýyp Şaý-Sepler Bu sungat obýekti, wagtlaýyn Faberge şaý-sepleri we Merilin Monronyň rowaýaty üçin ylhamdyr. Kino teatrynyň ajaýyp şaý-sepleri ýumurtga, sungat obýekti we heýkeli birleşdirýän uly göwrümli kinetiki ajaýyp şaý-seplerdir. Meriliniň keşbi 1957-nji ýylda düýeguş muşdaklary bilen surata düşen Riçard Awedon tarapyndan düşürilen suratdan çaklanylýar. Kino teatry kümüşden ýasalan we 193 kub zirkoniýa gymmat bahaly daşlar bilen elde ýasalan we sanly önümçilik tehnologiýalarynyň önümidir. Obýekt 3 bölekden ybarat: Teatr, aýlanýan içki bölegi we Meriliniň heýkeli.

Taslamanyň ady : The Movie Theatre, Dizaýnerleriň ady : Larisa Zolotova, Müşderiniň ady : Larisa Zolotova.

The Movie Theatre Ajaýyp Şaý-Sepler

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.