Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Içgi Markasy We Gaplamak Gaplamanyň

Jus Cold Pressed Juicery

Içgi Markasy We Gaplamak Gaplamanyň Logotip we gaplama ýerli M - N Associates firmasy tarapyndan döredildi. Gaplamak ýaş bilen bagryň arasynda dogry deňagramlylygy döredýär, ýöne nähilidir bir owadan. Ak ýüpek ekran nyşany, ak gapak bilen reňkli mazmuna garşy gelýär. Çüýşäniň üçburçluk gurluşy üç sany aýratyn paneli döretmek üçin ajaýyp karz berýär, biri logo üçin, ikisi maglumat üçin, esasanam tegelek burçlardaky jikme-jik maglumat.

Taslamanyň ady : Jus Cold Pressed Juicery, Dizaýnerleriň ady : M — N Associates, Müşderiniň ady : M — N Associates.

Jus Cold Pressed Juicery Içgi Markasy We Gaplamak Gaplamanyň

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.