Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýahta

Anqa

Ýahta Anqa, ýahta dünýäsine salgylanmalara täzeçe garaýan adaty ýahta. Hünär ýollarynyň deňiz kenary, DNK-nyň bir bölegi bolup, içerde we daşarda syn edilip bilner. Paluba meýdançalary, howanyň nähili bolandygyna garamazdan, açyk meýdanlardan lezzet alyp bilersiňiz, elementleriň ýarysy goralýan mahaly suwuň üstünde panoramik görnüşleri hödürleýär. Döwlet we hususy ýerleriň dürlüligi has uly ýahta manysyny berýär. Anqa ähli tenderler we oýunjaklar bilen suwa çümüp bilýär. Tahtanyň aňyrsynda ýerleşýän dikuçar paneli ocewrokopter EC120 ýerleşdirip biler.

Taslamanyň ady : Anqa, Dizaýnerleriň ady : Sena Jinen, Müşderiniň ady : Sena Jinen.

Anqa Ýahta

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.