Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Haly

feltstone rug

Haly Dökülen daş meýdany haly hakyky daşlaryň optiki illuziýasyny berýär. Dürli ýüň ulanmak halynyň daş keşbini we duýgusyny doldurýar. Daşlar ululygy, reňki we beýikligi boýunça biri-birinden tapawutlanýar - daşky görnüşi tebigata meňzeýär. Olaryň käbiri moh effektine eýe. Her bir daşda 100% ýüň bilen gurşalan köpük ýadrosy bar. Bu ýumşak ýadro esasynda her gaýa basyş astynda gysylýar. Halynyň arkasy aç-açan düşek. Daşlar bilelikde we düşek bilen tikilýär.

Taslamanyň ady : feltstone rug, Dizaýnerleriň ady : Martina Schuhmann, Müşderiniň ady : Flussdesign Martina Schuhmann GmbH.

feltstone rug Haly

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.