Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Logo

Vrossis

Logo Dizaýn üçin esasy ýörelge, iýmitlenmegi aňladýan gadymy gadymy Wrossis sözünden gelip çykypdyr. Kosmetika derini iýmitlendirýär, himiki maddalar ýok. Optiki müşderileri hemme zadyň ösümlik kosmetika ýapragy bilen baglanyşyklydygyna ynandyrmak üçin birinji harp V harpyna goşuldy. Baş harp V-de gözüňi has güýçlendirýän bir zada öwrülmeli. Şeýlelik bilen '' şa arynyň täji '' V görnüşine öwrüldi. Serialyň aşagyny çyzmak üçin ulanylýan dürli reňkler. Nemlendirmek üçin gök reňk we ş.m.

Taslamanyň ady : Vrossis, Dizaýnerleriň ady : Vrossis, Müşderiniň ady : Vrossis.

Vrossis Logo

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.