Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Noutbuk Stoly

Ultraleggera

Noutbuk Stoly Ulanyjynyň ýaşaýyş meýdanynda, kofe stolunyň wezipesini ýerine ýetirip biler we birnäçe obýekti ýatda saklamak, goýmak, goýmak zerurlyklaryny kanagatlandyrar; Diňe noutbuk ulanmak üçin niýetlenmän, noutbuk ulanmak üçin has az bolup biler; Dyz ulanylanda hereketi çäklendirmezden dürli oturgyçlara rugsat berip biler; Gysgaça aýdylanda, dyzlarda ulanmak üçin niýetlenmedik, ýöne gysga möhletli oturgyçlar ýaly oturgyç bölümlerinde tapylan pursatlarda ulanmak maslahat berilýär.

Taslamanyň ady : Ultraleggera, Dizaýnerleriň ady : Nur Seda Sahin, Müşderiniň ady : .

Ultraleggera Noutbuk Stoly

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.