Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýüpek Foulard

Passion

Ýüpek Foulard "Höwes" "Hormat" obýektleriniň biridir. Küpek şarfyny jübüsine owadan edip epläň ýa-da ony çeper eser hökmünde düzüň we ömürboýy dowam etdiriň. Oýun ýaly - her bir obýektiň birden köp funksiýasy bar. "Hormat bilen" köne senetler bilen häzirki zaman dizaýn desgalarynyň arasynda ýumşak arabaglanyşygy öz içine alýar. Her dizaýn özboluşly sungat eseri bolup, başga bir wakany aýdýar. Her bir ownuk jikme-jigiň hekaýa aýdýan, hiliň durmuşyň gymmaty we iň uly kaşaňlygyň özüňe bagly bolan ýerini göz öňüne getir. Ine, "Hormatlar" size duşýar. Sungat saňa duşsyn we seniň bilen garrsyn!

Taslamanyň ady : Passion, Dizaýnerleriň ady : Milena Grigaitiene, Müşderiniň ady : Regards.

Passion Ýüpek Foulard

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.