Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Satuw Merkeziniň Içerki Dizaýny

Foco shopping mall

Satuw Merkeziniň Içerki Dizaýny Dizaýnynda aşakdaky aýratynlyklar bar: müşderiniň üç nokadyny, özenini ýa-da önümini saklaň, ilki önümini başdan geçiriň, soňra önümi müşderä satyň, önümi äsgermezlik etmegiň ýerine giňişlik, görkezme, marketing, satuw ediň? tejribe, göni soňky ädime geç. Aslynda, olaryň markasynyň ähli taraplaýyn ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmakdyr. Diňe egin-eşik meýdançasyny başdan geçirmek üçin müşderiniň pikirinde duruň.

Taslamanyň ady : Foco shopping mall, Dizaýnerleriň ady : ZHENG SONGLING, Müşderiniň ady : Foco.

Foco shopping mall Satuw Merkeziniň Içerki Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.