Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gurnamak

The Reflection Room

Gurnamak Hytaý medeniýetinde şowlulygy alamatlandyrýan gyzyl reňk bilen ylhamlanan Oýlanma otagy, çäksiz giňişlik döretmek üçin bütinleý gyzyl aýnalardan döredilen giňişlik tejribesidir. Içinde typografiýa, tomaşaçylary Hytaýyň Täze ýylynyň esasy gymmatlyklarynyň her biri bilen baglanyşdyrmakda rol oýnaýar we adamlary geçen ýyl we indiki ýyl hakda pikirlenmäge çagyrýar.

Taslamanyň ady : The Reflection Room, Dizaýnerleriň ady : Beck Storer, Müşderiniň ady : Emporium Melbourne.

The Reflection Room Gurnamak

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.