Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şaý-Sepleri Ýygnamak Şaý-Sepleriň

Imagination

Şaý-Sepleri Ýygnamak Şaý-Sepleriň Uminumin Konstantiniň döreden bezeginde tebigatyň göçme manyda gaýtalanmagyny görmeris. Gözler üçin görnüşleri başga, bular gymmat bahaly metallarda we gymmat bahaly daşlarda ýerine ýetirilen biologiýa atlasyndan suratlar däl. Bular adamyň ýüzüni we bedenini bezemek üçin döredilen eserlerdir. Her gün şatlyk goşmak. Emma, hudo .nigiň hyýalynda döredilen görnüşler bolmak bilen, tebigatyň durmuşyny el degirmek arkaly geçirýärler. Çekip bolmaýan materiallaryň dokumasy we taktil häsiýetleri, ýüzlerinde ýagtylyk we kölege oýnamak arkaly.

Taslamanyň ady : Imagination, Dizaýnerleriň ady : Konstantin Yumin, Müşderiniň ady : Konstantin Yumin .

Imagination Şaý-Sepleri Ýygnamak Şaý-Sepleriň

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.