Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kran

Aluvia

Kran Aluwiýanyň dizaýny, alýuwial eroziýada ylham alýar, wagt we tutanýerlilik bilen gaýalarda ýumşak siluetleri emele getirýär; edil derýa kenaryndaky daşlar ýaly, tutawaç dizaýnynyň ýumşaklygy we dostlukly egrileri ulanyjyny zähmet çekmäge çekýär. Seresaplylyk bilen taýýarlanan geçişler ýagtylygyň üstünde erkin gezmegine mümkinçilik berýär we şeýlelik bilen her önüme sazlaşykly görnüş berýär.

Taslamanyň ady : Aluvia, Dizaýnerleriň ady : Corona, Müşderiniň ady : Corona.

Aluvia Kran

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.