Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oba Hojalygy Kitaby

Archives

Oba Hojalygy Kitaby Kitap oba hojalygy, adamlaryň durmuşy, oba hojalygy we gapdaly, oba hojalygyny maliýeleşdirmek we oba hojalygy syýasatlaryna bölünýär. Kategoriýalaşdyrylan dizaýn usuly bilen kitap adamlaryň estetiki islegine has laýyk gelýär. Faýla has ýakyn bolmak üçin doly ýapyk kitap örtügi dizaýn edildi. Okyjylar kitaby diňe ýyrtandan soň açyp bilerler. Bu gatnaşmak, okyjylara faýl açmak prosesini başdan geçirmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, Suzhou kody ýaly käbir köne we owadan ekerançylyk nyşanlary we belli bir döwürde ulanylýan käbir tipografiýa we surat. Olar rekombinasiýa edildi we kitabyň gapagynda görkezildi.

Taslamanyň ady : Archives, Dizaýnerleriň ady : Guang Ping Mo, Müşderiniň ady : DONGDI DESIGN.

Archives Oba Hojalygy Kitaby

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.