Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çeperçilik Dükany

Kuriosity

Çeperçilik Dükany Kuriosity, moda, dizaýn, elde öndürilen önümler we sungat eserlerini görkezýän bu ilkinji fiziki dükan bilen baglanyşdyrylan onlaýn bölek platformasyny öz içine alýar. Adaty bölek satuw dükanyndan başga-da, Kuriosity, müşderini özüne çekmek we gyzyklandyrmak üçin hyzmat edýän baý interaktiw metbugatyň goşmaça gatlagy bilen doldurylýan açyş tejribesi hökmünde döredildi. Kuriosity-iň nyşanly çäksiz guty penjiresi, müşderileri özüne çekmek üçin reňkini üýtgedýär we müşderiler geçip barýarka, çäksiz ýaly görünýän aýna portalynyň arkasyndaky gutulardaky gizlin önümler olary ädim ätmäge çagyrýar.

Taslamanyň ady : Kuriosity, Dizaýnerleriň ady : Lip Chiong - Studio Twist, Müşderiniň ady : Kuriosity, K11 Concepts Ltd..

Kuriosity Çeperçilik Dükany

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.