Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Halka

Ballerina

Halka Dizaýneriň nusgawy saz we rus baletine bolan söýgüsi, güýçli taraplarynyň birini görkezmäge mümkinçilik berýän bu ýüzügi döretmäge ruhlandyrdy: organiki şekiller bilen dizaýn. Bu gül altyn halka we gülgüne sapfir bilen gurşalan morganit daşy. Bezeg dizaýny, gymmat bahaly daşlaryň ýalpyldawuk şöhle saçmagyna we reňklerini görkezmäge mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde balerina şekili we tolkunly daş bezegi halkanyň dinamiki görnüşini emele getirýär we balerinanyň eliňizde ýüzýändigini görkezýär.

Taslamanyň ady : Ballerina, Dizaýnerleriň ady : Larisa Zolotova, Müşderiniň ady : Larisa Zolotova.

Ballerina Halka

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.