Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Atylan Aýna

Flourishing

Atylan Aýna “Flourishing Shot” gülläp ösýän jemgyýetimiz üçin döredilen aýna gaplaryň bir bölegi. Aýna, hrustal arassa görnüşde, şeýle hem aýna reňklemek arkaly gazanylan dürli reňklerde öndürilýän adaty 0.04L atyşdyr. Profil, kiçijikden uly diametre we tersine tebigy ýagdaýda geçýän, gül ýaly adaty heýkeli ýasaýan ikiburç şekilli görnüşde ýasalýar. Dodekagon saýlamagyň sebäbi, ýylyň her aýyny görkezmek üçin on iki tarapydy. Maksat adamlara halaýan alkogolly içgilerinden sungat bilen gyzyklanmak mümkinçiligini bermekdi.

Taslamanyň ady : Flourishing, Dizaýnerleriň ady : Miroslav Stiburek, Müşderiniň ady : MIROSLAVO.

Flourishing Atylan Aýna

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.