Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sagat Sagady

NBS-MK1

Sagat Sagady NBS amaly we agyr görnüşli sagat geýýänleriň göwnünden turjak senagat taýdan işlenip düzülen. NBS sagadyň üstünden geçýän berk örtük, aýrylýan nurbatlar ýaly dürli senagat elementlerini öz içine aldy. Specialörite gaýyşlar we metal çelek we aýlaw jikme-jiklikleri sagadyň erkek keşbini güýçlendirmek üçin işleýär. Hereketiň balans tigirini we gaçmak çeňňeginiň işleýşini, NBS-iň taslamalarynyň umumy mehaniki keşbini nygtaýan aýlaw arkaly görmek bolýar.

Taslamanyň ady : NBS-MK1, Dizaýnerleriň ady : Wing Keung Wong, Müşderiniň ady : DELTAt.

NBS-MK1 Sagat Sagady

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.