Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Lampa

Lunipse

Lampa "Lunipse", aý tutulmagy hadysasyndan ylham alýan aýna we ultra çyzylan polatdan ýasalan potolok nahar stolunyň çyrasydyr, Gün şöhlesiniň Eartheriň atmosferasy tarapyndan kölege konusyna öwrülmegi sebäpli. Maksat Aýyň ýagtylygyny we Aý tutulmagynyň öý atmosferasyna hödürlenmegidir. Öndürijilik we estetiki gözellik birleşip, "Lunipse" bilen ulanyjynyň arasynda has giň ýagtylyk we has gowy ýaýramak we yşyklandyryş arasynda emosional baglanyşyk döredýär. Polat örtükli bu özüne çekiji çyralar döwrebaplyk duýgusyny berýär.

Taslamanyň ady : Lunipse, Dizaýnerleriň ady : Nima Bavardi, Müşderiniň ady : Nima Bvi Design.

Lunipse Lampa

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.