Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sagat

Slixy

Sagat Sagat minimalistik, ýöne sypaýy bolmak üçin döredilip, ýönekeý elleri, bellikleri we tegelek görnüşi bilen sagatlaryň däp-dessuryna hormat goýmak bilen çäklenýär, şol bir wagtyň özünde reňkleri we marka adyny ulanýar. Materiallara we häsiýetlere, şeýle hem dizaýna üns berildi, sebäbi soňky müşderi häzirki wagtda hemmesini isleýär - gowy dizaýn, gowy baha we hil materiallary. Sagatlar ýakut kristal aýnadan, poslamaýan polatdan, Ronda şweýsariýa kompaniýasy tarapyndan öndürilen kwars hereketinden, 50 metr suwa çydamlylygy we gutarmak üçin reňkli deri gaýyşdan ybarat.

Taslamanyň ady : Slixy, Dizaýnerleriň ady : Miroslav Stiburek, Müşderiniň ady : SLIXY.

Slixy Sagat

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.