Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Habarlylyk We Mahabat Kampaniýasy

O3JECT

Habarlylyk We Mahabat Kampaniýasy Hususy giňişlik geljekde gymmatly çeşmä öwrüljekdigi sebäpli, bu otagy kesgitlemek we dizaýn etmek zerurlygy häzirki döwürde möhümdir. O3JECT, näbelli geljegi estetiki taýdan özüne çekiji ýatlatma hökmünde kran geçirmeýän giňişligi öndürmäge we mahabatlandyrmaga borçlanýar. Faradaý Keýj prinsipi bilen gurlan elde ýasalan, ýapyk we geçiriji kub, giňişleýin kampaniýa dizaýnynyň üsti bilen mahabatlandyrylan utopik ýaly görünýän otagyň şekillendirilmegini öz içine alýar.

Taslamanyň ady : O3JECT, Dizaýnerleriň ady : Matthias Schneck, Müşderiniň ady : O3JECT.

O3JECT Habarlylyk We Mahabat Kampaniýasy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.