Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Karton Taýak At

Polypony

Karton Taýak At Özüňiziň poliponiýaňyza (köpburçlukdan we poniden) karton taýak aty ediň, rol oýnamagy höweslendirmek we çaganyň hyýalyny höweslendirmek üçin ajaýyp çeşme. Çagalar bilen ýasap boljak oýlap tapyjy we oýnawaç DIY oýunjak. Ol karton listden we ekologiýa taýdan arassa we 100% gaýtadan işlenip bilinýän kagyz turbadan ybarat. Görkezmäni ýerine ýetirmek aňsat, diňe bukulýar, şablondaky sanlara gabat gelýär we gyralaryny degişli san bilen ýelimläň. Islendik adam ýygnap biler. Ene-atalar we çagalar öz oýnawaçlaryny ýasamak üçin bezäp bilerler.

Taslamanyň ady : Polypony, Dizaýnerleriň ady : Sudaduang Nakhasuwan, Müşderiniň ady : Mela.

Polypony Karton Taýak At

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.