Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Wakalary Mahabatlandyrmak

Typographic Posters

Wakalary Mahabatlandyrmak Tipografiki afişalar 2013 we 2015-nji ýyllarda taýýarlanan afişalaryň ýygyndysydyr. Bu taslama özboluşly duýgurlyk tejribesini döredýän çyzyklary, nagyşlary we izometrik perspektiwany ulanmak arkaly tipografiýany synagdan geçirmegi öz içine alýar. Bu afişalaryň her biri, görnüşiň ýeke-täk ulanylyşy bilen aragatnaşyk saklamak üçin kynçylygy aňladýar. 1. Feliks Beltranyň 40 ýyllygyny bellemek üçin afişa. 2. Gestalt institutynyň 25 ýyllygyny bellemek üçin afişa. 3. Meksikada ýitirim bolan 43 okuwçynyň garşysyna nägilelik bildirmek üçin afişa. 4. Dizaýn konferensiýasy üçin afişa Passion & Design V. 5. Julian Karillonyň on üç sesi.

Taslamanyň ady : Typographic Posters, Dizaýnerleriň ady : Manuel Guerrero, Müşderiniň ady : BlueTypo.

Typographic Posters Wakalary Mahabatlandyrmak

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.