Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sanly Üýtgeşme

Tigi

Sanly Üýtgeşme Saç modasynyň iň ajaýyp taraplaryndan biri sanly ýerliklilige batyrgaý ädim ätmekçi. “Professional nokat com” we “Tigi Reňk Awtorlyk hukugy” diapazonlarynyň täzeden işlenmegi, hudo .nikler tarapyndan döredilen, häzirki zaman suratçylarynyň gatnaşmagy we sanly görnüşde görünmeýän dizaýn aňlatmalaryny birleşdirmek arkaly dolandyryldy. Tehnika bilen senetiň arasynda inçe, ýöne ýiti gapma-garşylyklar. Netijede, Tigi 0-dan 100-e çenli hakyky sanly üýtgeşmä ädimme-ädim sagdyn çemeleşmek arkaly ugrukdyrmak.

Taslamanyň ady : Tigi, Dizaýnerleriň ady : Fayssal Loussaief, Müşderiniň ady : Unilever UK TIGI.

Tigi Sanly Üýtgeşme

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.