Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Welosiped Yşyklandyryşy

Safira Griplight

Welosiped Yşyklandyryşy SAFIRA häzirki zaman welosiped sürýänler üçin tutawaçdaky bulaşyk esbaplary çözmek niýetinden ylham alýar. Öňki lampany we ugrukdyryjy görkezijini tutuş dizaýna birleşdirip, maksada ýetiň. Şeýle hem içi boş tutawaç ýerini batareýa kabinasy hökmünde ulanmak elektrik toguny artdyrýar. Tutuşlyk, welosiped çyrasy, ugur görkezijisi we tutawaçly batareýa kabinasynyň utgaşmasy sebäpli SAFIRA iň ykjam we degişli güýçli welosiped yşyklandyryş ulgamyna öwrülýär.

Taslamanyň ady : Safira Griplight, Dizaýnerleriň ady : Chou-Hang, Yang, Müşderiniň ady : LEXDESIGN.

Safira Griplight Welosiped Yşyklandyryşy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.